Otroci s posebnimi potrebami – postopek usmerjanja

New Picture (6) Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami so to:

Usmerjanje je namenjeno otrokom s posebnimi potrebami, ki za uspešno vključevanje v proces vzgoje in izobraževanja potrebujejo ustrezne programe vzgoje in izobraževanja ter zagotovitev različnih načinov in oblik  pomoči.

New Picture (5)Pri učencih z učnimi težavami je potrebno pred uvedbo postopka usmerjanja upoštevati pet osnovnih stopenj pomoči: pomoč učitelja, pomoč šolske svetovalne službe, dodatno individualno in skupinsko pomoč na šoli, mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove. Peti korak, to je usmerjanje, nastopi šele v primeru, ko šolski strokovni tim ugotovi, da učenec z izrazitejšimi učnimi težavami potrebuje več prilagoditev in pomoči ali celo spremembo programa vzgoje in izobraževanja. Takrat staršem predlagajo uvedbo postopka usmerjanja.

Vložnik zahteve za uvedbo postopka usmerjanja mora vlogi obvezno priložiti razpoložljivo strokovno dokumentacijo (zdravstvena, psihološka, specialno pedagoška, socialna in druga poročila).

Del strokovne dokumentacije je tudi zapis pogovora z otrokom o postopku usmerjanja in ga opravi strokovna služba v vzgojno-izobraževalni ustanovi, ki jo otrok obiskuje.

Postopek usmerjanja je uveden šele, ko Zavod RS za šolstvo prejme popolno zahtevo. Svetovalec Zavoda RS za šolstvo zaprosi za strokovno mnenje eno od komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebam.Na podlagi strokovnega mnenja svetovalec izda odločbo o usmeritvi.

Dodatne informacije (obrazci, zakonske podlage,…) najdete na spletni strani Zavoda RS za šolstvo: https://www.zrss.si/usmerjanje-otrok-posebne-potrebe/.