OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled utrjuje avtonomnost pri doseganju zagotovljenih in dogovorjenih vsebin življenja in dela šole, obenem pa učencem oblikuje prijazen ter ustvarjalen prostor za razvijanje njihovih potencialov.

Poslanstvo osnovne šole je:

 • zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsem šoloobveznim otrokom;
 • utrjevanje ustvarjalnega šolskega okolja, ki bo omogočalo prijetno, varno in uspešno delo vsem učencem,
 • povečevati strokovno avtonomijo učiteljev, predvsem z izobraževanjem strokovnih delavcev, spremljanjem in vodenjem mlajših kolegov ter bolj natančno razmejitvijo odgovornosti v pedagoškem trikotniku med učitelji, starši in učenci,
 • urejati prostorske in materialne temelje za nemoteno šolsko delo, predvsem z ureditvijo zunanjih športnih površin, prometno ureditvijo okoli šole, temeljito obnovo matične šole, dozidavo pri matični šoli in na enotah ter sprotno nabavo in obnovo učne tehnologije,
 • vključevati šolo v projekte za povezovanje učencev iz različnih okolij ter s tem dosegati formalne in neformalne cilje vzgoje in izobraževanja, predvsem pa dosegali uporabno znanje in vedenje ter pozitivne občečloveške vrednote,
 • omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe;
 • pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na usposobljenosti za vseživljenjsko učenje;
 • razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje državljanske odgovornosti;
 • vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin;
 • razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči presojanja;
 • doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja;
 • razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doživljanje umetniških del ter za izražanje na različnih umetniških področjih;
 • spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in vključevanje v dejavnosti lokalne skupnosti.